Hej!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego AyuHealing w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Patrycja Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Sadowska Ayu Healing, z siedzibą na ul. Z. Nałkowskiej 5/27, 85-866 Bydgoszcz, posiadająca NIP: 9532536869 i REGON: 389783800 ; email kontaktowy: info@ayu-healing.com.

Ponieważ zależy nam na przejrzystości i czytelności niniejszy regulamin sklepu skonstruowany jest w formie pytań i odpowiedzi. Gotowi? Poniżej znajdziesz spis treści.

 1. Co oznaczają pojęcia kupujący, konsument, regulamin, sklep sprzedawca?
 2. Jakie są najważniejsze postanowienia tego regulaminu?
 3. Co powinnaś/ powinieneś wiedzieć o usługach świadczonych droga elektroniczną?
 4. Jakie są zasady składnia zamówienia?
 5. Jak odbywa się dostawa i płatność za zamówienie?
 6. Jakie są zasady dotyczące zakupu i użytkowania dostarczanych przez nas treściach cyfrowych?
 7. Jakie są zasady zakupu i udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach stacjonarnych?
 8. Jakie są zasady zakupu i udziału w wyjazdach?
 9. Jakie są zasady zakupu i udziału w indywidualnych konsultacjach zdrowotnych?
 10. Jak odstąpić od zawartej z nami umowy?
 11. Czy mamy za obowiązek doręczyć Ci najwyższej jakości usługi?
 12. Jak przechowujemy i używamy Twoje dane osobowych oraz jak działają pliki cookies?
 13. Jakie są nasze prawa własności intelektualnej?
 14. Jak możemy pozasądowo rozpatrywać reklamacje i roszczenia?
 15. Czy jest jeszcze coś, o czym powinnaś/ powinieneś wiedzieć?

W razie jakichkolwiek uwag, pytań i wątpliwości znajdziesz mnie pod adresem info@ayuhealing.pl

# 1: Co oznaczają pojęcia kupujący, konsument, regulamin, sklep sprzedawca?

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kosmoc.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ayuhealing.pl
 5. Sprzedawca – Patrycja Sadowska, prowadząca działalność pod firmą Patrycja Sadowska Ayu Healing, ul. Z. Nałkowskiej 5/27, 85-866 Bydgoszcz, NIP 9532536869 , REGON 389783800

# 2: Jakie są najważniejsze postanowienia tego regulaminu?

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (kursy online, szkolenia, warsztaty, programy zdrowotne, programy oczyszczające, e- booki) opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o udział w warsztatach stacjonarnych, umowy o udział wyjazdach lub umowy o przeprowadzenie indywidualnej konsultacji zdrowotnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. dostęp do kamery i mikrofonu (kursy, szkolenia i konsultacje).
  4. standardowa przeglądarka internetowa,
  5. przeglądarka plików .pdf,
  6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

# 3: Co powinnaś/ powinieneś wiedzieć o usługach świadczonych droga elektroniczną?

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym, umowy o udział w wyjeździe i umowy o przeprowadzenie indywidualnej konsultacji zdrowotnej zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@ayuhealing.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

# 4: Jakie są zasady składnia zamówienia?

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość tj. bez możliwości rejestracji konta użytkownika.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia bezpośrednio po wybraniu interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. w przypadku warsztatów stacjonarnych, wyjazdów i indywidualnych konsultacji zdrowotnych (podstawowych, rozszerzonych i kontrolnych)– umowa o świadczenie usług.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności internetowych – PayU. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

# 5: Jak odbywa się dostawa i płatność za zamówienie?

 1. Dostawa zamówienia obejmującego produkty cyfrowe opisane są na stronie Sklepu i odbywają się na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Dostawy produktów cyfrowych odbywa się bezpłatnie.
 2. Płatności za zamówienia obsługiwane są przez zewnetrznego operatora płatności internetowych PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

# 6: Jakie są zasady dotyczące zakupu i użytkowania dostarczanych przez nas treściach cyfrowych?

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów, warsztatów i szkoleń on-line na adres mailowy Kupującego podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomości zawierająca instrukcję i linki umożliwiające udział w zakupionych wydarzeniach.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów, warsztatów i szkoleń on-line, Kupujący zobowiązany jest przystępować i brać udział zgodnie z Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. udział w wydarzeniu w sposób niezakłócający dla pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na przebieg wydarzenia, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do udziału w kursie/ warsztacie, czy szkoleniu jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie przystąpienia i udziału w kursie, warsztacie czy szkoleniu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do wydarzenia.

# 7: Jakie są zasady zakupu i udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach stacjonarnych?

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatów stacjonarnych następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w warsztacie w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Warsztaty realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 3. W celu wzięcia udziału w warsztatach, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatu.
 4. Niewzięcie udziału w warsztacie przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w warsztacie.
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje warsztaty stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w warsztacie, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej osiem dni przed terminem warsztatu wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w warsztacie w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w warsztacie wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu warsztatu, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w warsztacie. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika warsztatu w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika warsztatu najpóźniej na siedem dni przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika warsztatu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika warsztatu.

# 8: Jakie są zasady zakupu i udziału w wyjazdach?

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego wyjazdów następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w warsztacie w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Warsztaty realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 3. W celu wzięcia udziału w wyjazdach, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu zbiórki wyjazdu, w terminie wskazanym przy zakupie wyjazdu.
 4. Niewzięcie udziału w wyjeździe przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w wyjeździe.
 5. Dokonując zakupu udziału w wyjeździe, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w wyjeździe. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika wyjazdu w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika wyjazdu najpóźniej na dwanaście dnie przed terminem wyjazdu. Przekazanie danych uczestnika wyjazdu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika warsztatu.

# 9: Jakie są zasady zakupu i udziału w indywidualnych konsultacjach zdrowotnych?

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego indywidualnej konsultacji zdrojowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnego spotkania (on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może wybrać typ spotkania: konsultacja podstawowa, konsultacja rozszerzona, konsultacja kontrolna).
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego indywidualnej konsultacji zdrowotnej, Kupujący otrzyma maila z instrukcjami dotyczącymi przygotowania się do spotkania i linkiem do Calendly umożliwiającym wybranie terminu spotkania. 15 – 20 minut przed wybranym terminem spotkania Kupujący trzyma droga mailową link do platformy Zoom, na której odbywa się spotkanie.
 3. Termin indywidualnej konsultacji zdrowotnej wybierany jest przez Kupującego spośród wszystkich dostępnych terminów, widocznych w kalendarzu Calendly. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący musi poinformować o tym Sprzedającego najpóźniej 48 h przed spotkaniem.
 4. Dla opracowania indywidualnych zaleceń zdrowotnych Sprzedający potrzebuje poznać datę urodzenia, zawód, powód konsultacji, informacje o obecnych lub przebytych chorobach, informacje o przyjmowanych lekach i suplementach. Bez tych informacji przygotowanie do konsultacji nie jest możliwe. Kupujący ma obowiązek podać te dane podczas składania zamówienia w przygotowanym do tego formularzu.
 5. Dodatkowo Kupujący udział w indywidualnej konsultacji zdrowotnej zobowiązuje się do postępowania zgodnie z instrukcjami przesłanymi w mailu po założeniu zamówienia i dotyczącymi przygotowania do spotkania, w tym przygotowania materiałów graficznych (zdjęcia twarzy, sylwetki, języka, dłoni, paznokci) umożliwiających ewaluację pracy organizmu.
 6. Niepojawienie się przez Kupującego na platformie Zoom w dniu spotkania, w ciągu 15 minut od ustalonej godziny za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną usługę.
 7. Po odbytym spotkaniu, w ciągu trzech dni roboczych, Kupujący otrzymuje droga mailową program zbwierjącyh indywidualnie sugestie zdrowotne i w zależności od potrzeby oraz rodzaju zakupionej konsultacji (podstawowa, rozszerzona, kontrola) inne dokumenty (przepisy, plan wprowadzenia sugestii w życie).

# 10: Jak odstąpić od zawartej z nami umowy?

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://ayuhealing.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

# 11: Czy mamy za obowiązek doręczyć Ci najwyższej jakości usługi?

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.ayuhealing.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

# 12: Jak przechowujemy i używamy Twoje dane osobowych oraz jak działają pliki cookies?

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca (CyberFolks), dostawca systemu mailingowego (Freshmail).
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.ayuhealig.pl

# 13: Jakie są nasze prawa własności intelektualnej?

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

# 14: Jak możemy pozasądowo rozpatrywać reklamacje i roszczenia?

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

# 15: Czy jest jeszcze coś, o czym powinnaś/ powinieneś wiedzieć?

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 roku.